Cách khắc chế đội hình trong Top Eleven

3N là 3 cầu thủ trung tâm, 3W là 1 cầu thủ trung tâm 2 chạy cánh
Đội hình đối thủ Khắc chế ( Tham khảo)
5-4-1 …………………………….. 4-4-2 cổ điển, 3-5-2 dàn ngang
5-3N-2 ( chạy cánh) ………………………………. 3-4-1-2, 4-4-2 cổ điển
5-3W-2 …………………………………. 3N-4-1-2, 4-4-2 cổ điển
5-1-3N-1 ………………………………………. 4-1-3N-2
5-1-3W-1 ……………………………………………… 4-1-3W-2

5-2MC (2AML/AMR) -1 ………………………………………. 3N-4-1-2, 4-4-2 cổ điển
5-2ML/MR-2AMC-1……………………………………………….. 4-2-2-2 lục giác
5-2MC-2AMC-1 ………………………………………. 4-2-2-2 lục giác
5-2-1-2 X-Style …………………………………………. 3-5-2 dàn ngang
5-1-1-1-2 …………………………………………. 3-5-2 dàn ngang
4-5-1 ngang ……………………………………………3-5-2 ngang, 3-5-2 V-Style
4-5-1 V-Style …………………………………………… 3-5-2 ngang, 3-5-2 V-Style
4-4-2 cổ điển …………………………………………..4-1-2-1-2 kim cương hẹp, 4-5-1 V-Style, 3-2-2-2-1
4-1-2-1-2 kim cương hẹp ……………………………….4-5-1 V-Style, 3N-1-4-2
4-1-2-1-2 kim cương rộng …………………………………. 3-5-2 ngang
4-1-2MC-2AMC-1 …………………………………………….. 3-5-2 ngang
4 2DMC-1-2AMC-1 …………………………………………………3N-1-4-1-1
4 2DMC-1-2 (AML / AMR) -1 ………………………………….5-2MC-2 (AML / AMR) -1
4-3W-3 ……………………………………………………….4-4-2 cổ điển, 4-5-1 V-Style
4-3N-3 ……………………………………………………………4-1-4-1
4-1-3N-2 ……………………………………………………4-3N-2 (AML / AMR) -1
4-1-3W-2 …………………………………………………..3N-1-4-2
4 2DMC-3W-1 …………………………………………….3-2-2-2-1
4-2MC-3N (AM) -1 ………………………………………..3-2-2-2-1
4-2MC-3W (AM) -1 ……………………………………..4-4-2 cổ điển
4-3N-1-2 ……………………………………………..4-3N-2 (AML / AMR) -1, 4-5-1 V-Style
4-3W-1-2 …………………………………………….3N-1-4-2
4-3W-2AMC-1 Cây Thông………………………… 3W-2DMC-3N-1-1 Tháp Effiel
4-3N-2AMC-1 …………………………….. 3W-2DMC-3N-1-1 Tháp Effiel
4-3N-2 (AML / AMR) -1 …………………………3N-2 (DML / DMR)-3N-2, hoặc 3-2-2-2-1
4-2-2-2 lục giác ………………………………….3N-1-4-2, 4-4-2 cổ điển, 4-5-1 V-Style, 3-4-3
4-1-2-3 ……………………………………………………4-1-4-1
4-2-1-3 ………………………………………………..4-5-1 V-Style, 4-3N-2W-1
4-1-4-1……………………………………………………..3W 4-3
4-4-1-1 ……………………………………………………3-5-2 dàn ngang, 4-5-1 V-Style
3N-5-2 ngang ……………………………………………… 3-2-2-2-1
3W-5-2 ngang …………………………………………… 4-5-1 V-Style
3N-5-1-1 …………………………………………. 4-5-1 V-Style
3W-5-1-1 …………………………………………. 4-5-1 V-Style
3W-4-3 …………………………………………. 4-5-1 V-Style
4N-3N-2 (AML / AMR) -1……………………………………..4-4-2 cổ điển, 3-5-2, 3-2-2-2-1
3W-1-4-2 ……………………………………………………..4-1-2-1-2 hẹp kim cương
3N-1-4-2……………………………………………………… 4-5-1 V-Style
3N-5-2 V-Style ……………………………………………………. 4-5-1 V-Style
3W-5-2 V-Style ……………………………………….. 3-2-2-2-1
3W-2-3W-2 ……………………………………….. 3-2-2-2-1
3W-1-3W-1-2…………………………………….3W 2DMC-3N-1-1 Effiel Tower, 3N-5-2 phẳng
3N-1-3W-1-2 …………………………3W 2DMC-3N-1-1 Effiel Tower, 3N-5-2 phẳng
3W-1-3N-1-2 ………………………………………………4-5-1 V-Style
3N-4-1-2 ………………………………………………4-5-1 V-Style
3W-4-1-2 ………………………………………………4-1-2-1-2 hẹp kim cương
3N-2DML/DMR-3N-2 ……………………………………….4-4-2 cổ điển
3-1-2-1-3 rộng kim cương ……………………………..4-4-2 cổ điển
3-2-2-2-1 ……………………………………………………… 4-2-2-2 lục giác
3N-2 (DML / DMR)-2MC-1-2…………………………………………….3W 1-3W-2AMC-1
3W-2DMC-2W-1-2…………………………………………………………..3W 5-2 V-Style
3W-2N-2N-2W-1…………………………………………………3W 5-2 V-Style
3N-1-4-1-1 …………………………………………………4-1-2-1-2 hẹp kim cương
3W-1-4-1-1 ……………………………………………………………..4-5-1 V-Style
3W-2DMC-4-1 …………………………………………………4-5-1 V-Style
3W-2DMC-3N-1-1 Effiel Tháp …………………………………………………4-5-1 V-Style
3W-3DMC-3W-1 …………………………………………………4-5-1 V-Style
3W-3W-2N-1-1 …………………………………………………4-5-1 V-Style
3N-3W-2N-1-1…………………………………………………4-5-1 V-Style